ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HESTIA

ARTIKEL 1.           DEFINITIES

1.1     In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

a.    Hestia‘: de besloten vennootschap Hestia Cardiovascular Service Center B.V., statutair gevestigd te Losser  ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76135187, dan wel een of meer van haar groepsmaatschappijen.

b.    Afnemer‘: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Hestia een Overeenkomst aangaat of met wie daarover contact is of onderhandeld wordt of aan wie Hestia een aanbieding heeft gedaan.

c.    ‘Algemene Voorwaarden‘: deze algemene leveringsvoorwaarden.

d.    Overeenkomst‘: iedere overeenkomst tussen Hestia en Afnemer inzake de verkoop en/of levering van Producten en/of de levering van Diensten door Hestia aan de Afnemer, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst.

e.    Diensten‘: alle door Hestia geleverde en/of te leveren diensten en verrichte en/of te verrichte werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, inclusief de (eventueel) geleverde en/of te leveren Deliverables.

f.     Producten‘: alle door Hestia geleverde en/of te leveren producten.

g.    Offerte’: een aanbod van Hestia, in welke vorm dan ook en hoe genaamd ook, voor de (beoogde) verkoop en levering van Producten en/of uitvoering van Diensten door Hestia en/of vergoeding/prijzen daarvoor, inclusief elke wijziging of aanvulling daarop.

h.    Deliverables’: de in de Overeenkomst genoemde werkproducten die Hestia uit hoofde van de Overeenkomst aan de Afnemer heeft geleverd en/of dient te leveren, in welke vorm dan ook en hoe genaamd ook, waaronder maar niet beperkt tot eventuele rapporten en/of werkproducten.

i.     Specificatie’: de door Hestia opgestelde specificatie van de door Hestia geleverde Producten en Diensten, welke wordt vermeld in de Overeenkomst, of bij gebreke van een schriftelijke Overeenkomst, de opdrachtbevestiging van Hestia of bij gebreke daarvan de laatste Offerte van Hestia.

 

ARTIKEL 2.           TOEPASSELIJKHEID

2.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van alle Offertes en bevestigingen van Hestia met betrekking tot de koop en/of levering van Producten en/of Diensten door Hestia en iedere Overeenkomst, hoe ook genaamd.

2.2     De toepasselijkheid van eventuele door Afnemer gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden, onder welke benaming ook, wordt door Hestia hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3     Wijzigingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Hestia en Afnemer zijn overeengekomen. De wijziging en/of aanvulling geldt slechts voor de betreffende Overeenkomst.

2.4     In het geval enige bepaling uit de Overeenkomst strijdig is met enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden, prevaleert de bepaling uit de Overeenkomst.

2.5     Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook de natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan Hestia zijn verbonden en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Hestia zijn betrokken, alsook de derden die door Hestia zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst.

 

ARTIKEL 3.           TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

3.1     Offertes van Hestia, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in de Offerte expliciet schriftelijk door Hestia anders is vermeld.

3.2     Overeenkomsten, alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, komen eerst tot stand, indien en voor zover zij door Hestia schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd door een persoon die blijkens de Kamer van Koophandel bevoegd is Hestia ter zake rechtsgeldig te vertegenwoordigen , dan wel nadat door Hestia een begin met de uitvoering van de Overeenkomst is gemaakt.

3.3     Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, proeven, afbeeldingen, materialen en informatie met betrekking tot de Producten en/of Diensten in Offertes, aanbiedingen, brochures en dergelijke, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot afbeeldingen, maten, gewichten, kleuren, technische gegevens, prijzen etc. zijn slechts informatief en niet bindend.

3.4     Ten aanzien van de overeengekomen specificaties zijn geringe afwijkingen in onder meer hoeveelheid, maten, gewichten en kleuren of afwijkingen daarin die vallen binnen een volgens handelsgebruiken in de branche redelijke tolerantie toelaatbaar en zij kunnen nimmer grond voor reclames opleveren.

 

ARTIKEL 4.           VERPLICHTINGEN AFNEMER

4.1     Afnemer zal, zowel uit eigen beweging als na een verzoek daartoe van Hestia, alle medewerking verlenen aan Hestia en alle informatie, gegevens en bescheiden die noodzakelijk of relevant kunnen zijn voor het opstellen van een correcte Offerte en/of het correct en tijdig uitvoeren van verplichtingen door Hestia conform de Overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Hestia ter beschikking stellen.

4.2     Afnemer is tevens verplicht om Hestia onverwijld en uit eigen beweging schriftelijk te informeren over alle feiten en omstandigheden, inclusief wijzigingen daarin, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn voor Hestia.

4.3     Afnemer is verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid en rechtmatigheid van de verstrekte c.q. ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden aan Hestia, ook indien deze van derden afkomstig zijn, en inclusief het tijdig verstrekken daarvan. Eventuele gevolgen van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de informatie, gegevens en bescheiden of verlenen van medewerking, zijn voor rekening van Afnemer, inclusief maar niet beperkt tot vertragingen en (meer)kosten.

 

ARTIKEL 5.           UITVOERING OVEREENKOMST

5.1     Hestia neemt uitsluitend een inspanningsverplichting op zich ten opzichte van de Afnemer.

5.2     Hestia zal de Diensten uitvoeren met inachtneming van de zorg van een goed opdrachtnemer.

5.3     Hestia kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie van Afnemer is ontvangen en alle noodzakelijke medewerking door Afnemer is verleend.

5.4     Hestia is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Hestia is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of overig handelen en/of nalaten van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Hestia. Wanneer een beroep op derden wordt gedaan, is Hestia gerechtigd om namens de Afnemer beperkingen in de aansprakelijkheid te aanvaarden die door derden worden toegepast.

5.5     Uitsluitend Hestia geldt tegenover Afnemer als opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Afnemer is dat de Overeenkomst en/of de Diensten door een bepaalde persoon worden uitgeoefend. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

5.6     Hestia bepaalt de wijze waarop en de persoon/personen door wie de Diensten worden uitgevoerd.

5.7     Hestia is enkel gehouden om Deliverables aan Afnemer te verstrekken, indien en voor zover Hestia en Afnemer zulks schriftelijk zijn overeengekomen in de Overeenkomst en Afnemer haar betalingsverplichtingen volledig en tijdig is nagekomen.

 

ARTIKEL 6.           LEVERING

6.1     Alle door Hestia genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen, (oplever)data, deadlines, zijn c.q. worden slechts bij benadering gegeven en zijn slechts indicatief en gelden nimmer als een fatale termijn. Niettemin zal Hestia zich zakelijke redelijke inspanningen getroosten om de door haar geraamde uiterste termijnen in acht te nemen.  

6.2     De enkele overschrijding van een door Hestia genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn, (oplever)datum of deadline brengt Hestia niet in verzuim. Afnemer heeft bij late levering nimmer recht op schadevergoeding, opschorting, annulering of ontbinding. In alle gevallen – derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn, (oplever)datum of deadline zijn overeengekomen – komt Hestia wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Afnemer haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij haar een redelijke termijn voor nakoming is gegeven en nakoming binnen die redelijke termijn is uitgebleven, waarbij de tekortkoming aan Hestia kan worden toegerekend. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Hestia in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

6.3     Hestia is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn, (oplever)datum of deadline die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is Hestia gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum, (leverings)termijn of deadline als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen.

6.4     Leveringstermijnen e.d. gaan in op het tijdstip van de totstandkoming van de Overeenkomst en alle voor de uitvoerige benodigde gegevens en medewerking door Hestia van Afnemer zijn ontvangen.

6.5     Hestia is bevoegd de Producten en/of Diensten in gedeelten te leveren, in welk geval Hestia het recht heeft iedere deellevering te factureren.

6.6     Indien Hestia op verzoek of met voorafgaande instemming van Afnemer diensten, producten of andere prestaties heeft verricht c.q. geleverd die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen Producten en/of Diensten vallen, zullen deze Producten en/of Diensten door Afnemer worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Hestia. Hestia is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Afnemer aanvaardt dat eventuele wijzigingen in de Producten. Diensten en meerwerk, gevolgen kunnen hebben waaronder maar niet beperkt tot het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de levering/dienstverlening.

6.7     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen, zal levering van de Producten plaatsvinden Ex Works, magazijn Hestia in Nederland, in overeenstemming met de International Chamber of Commerce (ICC) Incoterms 2020. Alle Producten zullen worden vervoerd voor rekening en risico van de Afnemer, ook als voor de verzending de conditie vracht betaald werd en/of Hestia de wijze van vervoer en/of de vervoerder kiest.

6.8     Hestia zal Afnemer zo spoedig mogelijk informeren over tijd en plaats van levering, en de Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk afhalen, in ieder geval binnen 30 dagen na de kennisgeving van Hestia. Aflevering zal worden geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip dat de Producten beschikbaar zijn gesteld door Hestia aan Afnemer.

6.9     Wanneer Afnemer de Producten niet op tijd afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim, en zullen de Producten worden opgeslagen voor zijn rekening en risico en/of worden verkocht door Hestia. Afnemer is in dat geval de koopprijs vermeerderd met opslagkosten, rente en alle overige daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd als schadevergoeding, onverminderd de overige rechten van Hestia.

 

ARTIKEL 7.           DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

7.1     Afnemer is nimmer gerechtigd een Overeenkomst welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen, tenzij en dan enkel in de gevallen dat partijen zulks expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen.

7.2     Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn, dan wel bij gebreke daarvan een redelijke opzegtermijn. Hestia zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

7.3     Hestia heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of enige andere overeenkomst met Afnemer op te schorten, met onmiddellijke ingang en zonder tussenkomst van de rechter en onverminderd de overige rechten die Hestia heeft (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

a.    Afnemer in strijd handelt met enige bepaling van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden;

b.    Afnemer surseance van betaling aanvraagt of surseance van betaling is verleend;

c.    het faillissement van Afnemer is aangevraagd of uitgesproken;

d.    indien de onderneming van de Afnemer wordt geliquideerd of beëindigd;

e.    beslag is gelegd op een aanzienlijk deel van de bedrijfsmiddelen van Afnemer;

f.     de onderneming van Afnemer of een aanzienlijk deel daarvan is verkocht aan een derde.

7.4     Ingeval van beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden daarvoor, zal Afnemer een vergoeding aan Hestia verschuldigd zijn conform de Overeenkomst voor de tot en met de beëindigingsdatum verrichte Diensten en gemaakte kosten en zullen eventuele vordering(en) van Hestia op Afnemer onmiddellijk opeisbaar worden. Hestia is wegens de beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden gehouden of enige schadevergoeding als gevolg van de beëindiging van de Overeenkomst. Dit laat onverlet het eventuele recht van Afnemer op schadevergoeding conform deze Algemene Voorwaarden in het geval Hestia toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen en/of onrechtmatig zou hebben gehandeld.

7.5     Verplichtingen voor Afnemer en rechten voor Hestia zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst die uitdrukkelijk of naar hun aard of strekking ook na afloop of beëindiging van de Overeenkomst van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht.

 

ARTIKEL 8.           PRIJZEN

8.1     Alle vermelde prijzen en tarieven (i) luiden in euro’s, (ii) zijn netto contant, (iii) zijn exclusief BTW, andere heffingen die van overheidswege zijn of worden opgelegd en onkosten, (iv) zijn exclusief eventuele emballage en (v) zijn gebaseerd op EX-Works, magazijn/kantoor van Hestia in Nederland, volgens de ICC Incoterms 2020, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

8.2     Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, is Hestia gerechtigd om overheadkosten, reistijd, reis- en verblijfkosten en overige door Hestia in verband met de Overeenkomst gemaakte kosten, waaronder kosten van ingeschakelde derden, afzonderlijk aan Afnemer in rekening te brengen.

8.3     Indien in de Overeenkomst geen prijs of tarief is overeengekomen, gelden de prijzen en tarieven voor de Producten en Diensten die Hestia hanteert op het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst.

8.4     Indien na het sluiten van de Overeenkomst verhoging van een of meer kostprijsbepalende factoren optreedt, ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden, dan is Hestia gerechtigd deze verhoging door te berekenen aan Afnemer.

8.5     Indien de toepassing van artikel 8.4 mocht leiden tot een prijsverhoging binnen een termijn van 3 maanden na het aangaan van de Overeenkomst, dan is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst binnen vijf (5) dagen nadat hij van de prijsverhoging in kennis is gesteld de Overeenkomst middels een aangetekend schrijven te ontbinden per de datum waarop de aanpassing in werking zou treden, zonder tot enige schadevergoeding gerechtigd te zijn. Afnemer komt zodanig recht tot ontbinding echter niet toe indien Afnemer en Hestia zijn overeengekomen dat geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaf. Bovendien geldt dat indien Hestia na ontvangst van een dergelijke ontbinding van de Afnemer, aangeeft dat zij van de prijsverhoging afziet, dat de ontbinding dan geen effect heeft en de Overeenkomst in stand blijft.

 

ARTIKEL 9.           FACTURERING EN BETALING

9.1     Tenzij partijen expliciet anders zijn overeengekomen, dient Afnemer facturen van Hestia te voldoen zonder korting, opschorting, aftrek en/of verrekening in de gefactureerde valuta en binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum door middel van overmaking naar een door Hestia aangegeven bankrekening.

9.2     Indien de Afnemer de verschuldigde bedragen niet, niet volledig of niet tijdig betaald, is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is Afnemer, zonder dat enige aanmaning of nader ingebrekestelling nodig is, en onverminderd de overige rechten van Hestia, wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW – en de in artikel 9.4 genoemde kosten – verschuldigd over het openstaande bedrag, vanaf de vervaldatum tot de dag der algehele voldoening.

9.3     Alle daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, intern en extern, die Hestia maakt, als gevolg van de niet-nakoming door Afnemer van diens (betalings)verplichtingen of als Hestia op een andere wijze betrokken is geraakt in een procedure tegen Afnemer, als eisende of verwerende partij, komen ten laste van Afnemer, ook indien deze kosten de geliquideerde kosten overstijgen.

9.4     Indien twee of meer personen of rechtspersonen samen de opdracht hebben gegeven aan c.q. de bestelling hebben gedaan bij Hestia, dan zijn zij hoofdelijk tegenover Hestia verbonden.

9.5     Betalingen door Afnemer zullen, niettegenstaande de beschrijving, worden gecrediteerd met kosten, vervolgens met rente en daarna met facturen in volgorde van ouderdom, ook als zij nog niet zijn vervallen.

9.6     Hestia zal te allen tijde het recht hebben Afnemer te vragen (i) zekerheid te geven voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op een wijze die Hestia acht voldoende te zijn dan wel (ii) betaling vooraf. Wanneer Afnemer nalaat een dergelijke zekerheid of betaling vooraf te verstrekken, zal Hestia het recht hebben de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat Afnemer de gevraagde zekerheid of betaling vooraf heeft geboden.

 

ARTIKEL 10.        EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1   Alle aan Afnemer geleverde Producten blijven eigendom van Hestia, zolang de Afnemer nog niet geheel heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen voortvloeiende uit enige Overeenkomst met Hestia en/of deze Algemene Voorwaarden – hetzij voor geleverde of nog te leveren Producten -, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de koopprijs, rente en kosten van invordering. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten zijn voor rekening en risico van Afnemer.

10.2   In het geval een Product bestemd is voor uitvoer naar Duitsland, geldt dat de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van het voor uitvoer bestemde Product worden beheerst door Duitsland – te weten het recht van de staat van bestemming -, indien op grond van dat recht het eigendomsrecht niet zijn werking verliest totdat de prijs volledig is betaald. Indien het gaat om een Product dat voor uitvoer bestemd is naar een ander land dan Nederland of Duitsland, geldt dat de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van het voor uitvoer bestemd Product worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming, indien (i) dat recht ter zake voor Hestia gunstigere bepalingen bevat (naar het oordeel van Hestia) en (ii) indien op grond van dat recht het eigendomsrecht niet zijn werking verliest totdat de prijs volledig is betaald. De aanwijzing heeft slechts gevolg indien het Product daadwerkelijk in de aangewezen Staat van bestemming wordt ingevoerd.

10.3   Totdat volledige voldoening van de prijs heeft plaatsgevonden, is Afnemer gehouden met de grootst mogelijke zorg te waken over de Producten en deze deugdelijk verzekerd te houden tegen gebruikelijke risico’s, mede ten behoeve van Hestia. Afnemer dient de Producten op zodanige wijze te houden dat ze niet kunnen vermengen met andere zaken c.q. dat geen zaaksvorming c.q. geen natrekking optreedt. Voor zover vermenging, natrekking of zaaksvorming optreedt door toedoen van de Afnemer zijn alle vorderingen van Hestia jegens Afnemer dadelijk en geheel opeisbaar.

10.4   Afnemer zal de Producten op zodanige wijze opslaan en markeren dat ze te allen tijde te identificeren zijn als Producten van Hestia geleverd onder eigendomsvoorbehoud.

10.5   Afnemer zal Hestia direct informeren als de Producten beschadigd worden of verloren gaan, of indien zij beslagen worden of gevorderd worden door derden. Op eerste verzoek van Hestia zal Afnemer haar informeren over de plaats waar de Producten zich bevinden.

10.6   Afnemer is voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden niet bevoegd, de Producten te be- of verwerken, geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins met rechten te bezwaren, of deze Producten op enige wijze te buiten haar macht te brengen, tenzij in het kader van zijn normale bedrijfsuitvoering. Hestia is bevoegd de Producten zonder ingebrekestelling bij overschrijding van de vervaltermijn van de betaling of als Hestia redenen heeft aan te nemen dat Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, direct terug te vorderen en zelf voor rekening en risico van Afnemer terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden.

10.7   Afnemer verleent Hestia reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de Producten op te halen, te verwijderen van waar(in) zij zich bevinden en bij Afnemer in gebruik zijnde ruimtes te (doen) betreden. Afnemer zal voorts alles doen of nalaten wat in redelijkheid nodig is om het terughalen van de Producten mogelijk te maken. Alle kosten van het terugvorderen en terughalen van de Producten zullen aan Afnemer in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 11.        KLACHTEN

11.1   Afnemer is verplicht de geleverde Producten en/of de Diensten te onderzoeken, of te laten onderzoeken, teneinde vast te stellen of de geleverde Producten en/of de Diensten aan de Overeenkomst beantwoorden.

11.2   Afnemer dient Hestia schriftelijk in kennis te stellen van enige klacht met betrekking tot de Producten en/of Diensten, waarbij wordt opgegeven (i) de Producten en/of Diensten die het betreft, (ii) de datum van aankoop, bestelling en/of overeenkomst, (iii) de datum van levering en (iv) de aard van de tekortkoming (“Klacht”). De klacht dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Hestia in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

11.3   In het geval van zichtbare tekortkomingen en/of ontbrekende hoeveelheden van de Producten en/of Diensten, moet Afnemer binnen 5 dagen na levering van de Producten en/of Diensten schriftelijk een Klacht indienen bij Hestia en, indien daarvan sprake is, deze tekortkomingen en/of ontbrekende hoeveelheden vastleggen op het relevante vervoersdocument.

11.4   Met betrekking tot alle andere klachten met betrekking tot de Producten en/of Diensten moet Afnemer binnen 5 dagen na de datum waarop de tekortkomingen aan de Afnemer bekend zijn geworden of redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn schriftelijk een Klacht indienen bij Hestia.

11.5   Afnemer moet Hestia schriftelijk in kennis stellen van eventuele klachten met betrekking tot (het niveau van) het gefactureerde bedrag binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur, waarbij een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving dient te worden gegeven van de klachten.

11.6   Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op.

11.7   Wanneer Afnemer nalaat een ingebrekestelling uit te brengen binnen de tijd zoals aangegeven in de artikelen 11.3 en 11.4 hiervoor, zal dat leiden tot het verloren gaan van welke vorderingen dan ook in dit opzicht.

11.8   Indien klachten niet tijdig schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt Afnemer geacht akkoord te zijn met de geleverde Producten en/of Diensten en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden ten dienste staan.

11.9   In ieder geval zullen alle vorderingen van Afnemer vervallen tenzij een juridische procedure is ingesteld bij een competente rechter binnen 12 maanden nadat het betreffende Product is geleverd, de betreffende Dienst is verricht c.q. diende te worden geleverd c.q. verricht c.q. factuur is gestuurd.

11.10 Indien de klacht terecht is en er tijdig geklaagd is door Afnemer, dan is Hestia te hare keuze uitsluitend gehouden tot (i) aflevering van het ontbrekende, (ii) vervanging van de Producten of onderdelen in kwestie (waarna de vervangen Producten/ onderdelen eigendom zullen worden van Hestia), (iii) herstel c.q. reparatie van het afgeleverde Product binnen een redelijke termijn, (iv) het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de Diensten in kwestie aanpassing van het in rekening gebrachte prijs/tarief, of (v) het sturen van een creditnota.

11.11 Retourzendingen geschieden slechts in overleg met Hestia.

11.12 Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit, maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens e.d. kunnen nimmer grond voor reclamaties opleveren.

 

ARTIKEL 12.    GARANTIE

12.1   Hestia garandeert jegens de Afnemer, onder de voorwaarden zoals in dit Artikel 12 opgenomen, dat de door hem afgeleverde Producten voldoen aan de Specificatie, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

12.2   Behalve wanneer Hestia en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zijn de Producten niet geschikt voor een bijzonder doel en bezitten zij niet bijzondere kwaliteiten, en Hestia zal dienovereenkomstig niet aansprakelijk zijn voor een eventueel ontbreken van conformiteit van de Producten. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen Hestia en Afnemer, staat Hestia er ook niet voor in dat dat de Producten geschikt zijn voor enige toepassing(sgebied).

12.3   Beantwoordt het afgeleverde Product niet aan de Specificatie en heeft Afnemer tijdig geklaagd zoals in artikel 11 omschreven, dan is Hestia, te zijner keuze uitsluitend gehouden tot (i) aflevering van het ontbrekende, (ii) vervanging van de Producten of onderdelen in kwestie (waarna de vervangen Producten / onderdelen eigendom zullen worden van Hestia), (iii) herstel c.q. reparatie van het afgeleverde Product binnen een redelijke termijn, (iv) teruggave van een evenredig deel van de koopprijs, of (v) het sturen van een creditnota.

12.4   Buiten de garantie vallen in ieder geval schade, gebreken c.q. onvolkomenheden, die optreden in, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a.           geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens die vallen binnen de tolerantieniveaus zoals die worden geaccepteerd in “good commercial practice”;

b.           het op onoordeelkundige wijze gebruiken, onderhouden, opslaan of vervoeren van de Producten;

c.           verwerking, bewerking, verandering en/of reparatie van de Producten door Afnemer of een derde;

d.           nalatigheid van Afnemer of een derde partij;

e.           het niet in acht nemen van c.q. het in strijd handelen met de instructies, aanwijzingen of adviezen van Hestia en/of diens toeleverancier;

f.            normale slijtage;

g.           materialen, zaken, werkwijzen etc, voorzover deze op verzoek c.q. de instructie van Afnemer zijn toegepast, alsmede door of namens Afnemer aangeleverde materialen en zaken;

h.           in overleg met Afnemer aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;

i.            door Hestia van derden betrokken materialen en/of onderdelen, voor zover deze derde  geen garantie aan Hestia heeft verstrekt of de door de derde verstreken garantie is verstreken of de betreffende schade of oorzaak buiten die garantie valt;

j.            een regeling van de overheid met betrekking tot de Producten of de fabricage of het gebruik daarvan.

12.5   Indien de Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit hoofde van enige Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, is Hestia niet gehouden tot enige garantie, hoe ook genaamd. Indien de Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Hestia een steriele verpakking van het Product openmaakt en/of tot reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het Product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

12.6   De garantieverplichtingen van Hestia zijn uitsluitend beperkt tot de garantieaanspraken zoals omschreven in dit artikel 12. Afnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van alle (andere) rechten en vorderingen die zij op Hestia heeft.

12.7   Nieuwe Producten of onderdelen onder garantie worden geleverd Delivered Duty Paid (DDP) ICC Incoterms 2020 magazijn van Afnemer in Nederland. Klachtoplossing ter plaatse is voor rekening en risico van Afnemer, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot uitruimen, inruimen, demonteren, monteren, opzetten en verbinden van de Producten.

12.8   De Producten moeten op een eerste verzoek daartoe aan Hestia ter beschikking worden gesteld voor inspectie, waarbij de vracht vooruit is betaald door Afnemer. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Hestia. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van Afnemer en de betreffende Producten reizen voor zijn risico.

12.9   Indien Hestia aan Afnemer Producten levert die hij van andere leveranciers heeft betrokken, zijn de garantieaanspraken van Hestia in ieder geval beperkt tot de garantie die deze derde leveranciers ter zake verlenen aan Hestia.

 

ARTIKEL 13.    INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

13.1   Alle huidige en toekomstige (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de Producten, Diensten, de Deliverables en alle (krachtens en/of in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst) ontwikkelde of ter beschikking gestelde, dan wel gebruikte gegevens, protocollen, opleidingsmaterialen, adviezen, informatie, databestanden, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, Offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan en alle overige materialen (hierna ‘Informatie’), met inbegrip maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooirechten, knowhow, merkenrechten etc., berusten uitsluitend bij Hestia, diens licentiegevers of diens toeleveranciers en deze zullen uitsluitend eigendom blijven van Hestia, dan wel diens licentiegevers of diens toeleveranciers.

13.2   Afnemer verbindt zich deze (intellectuele eigendoms-) rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins.

13.3   De Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden houden geen overdracht van enig (intellectuele eigendoms-) recht of enige gebruikslicentie in, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een aan Afnemer toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.

13.4   Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hestia is Afnemer niet gerechtigd om gebruik te maken van de naam van Hestia, handelsmerken, merken, logo’s etc.

13.5   Hestia is gerechtigd om de naam, handelsnamen en logo’s van Afnemer te gebruiken in marketing- en publicitair materiaal en om daarin de uitvoering van de Producten en/of Diensten te noemen en meer concreet aan te geven welke soort Producten en/of Diensten Hestia voor Afnemer heeft verricht.

13.6   Het is Afnemer niet toegestaan de Informatie ter beschikking te stellen aan derden, te verveelvoudigen of daarvan kopieën te (laten) vervaardingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hestia.

13.7   Afnemer zal geen mededelingen aan derden doen over de aanpak en werkwijze van Hestia, tenzij daartoe door Hestia voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend.

13.8   Afnemer dient de Informatie op het eerste verzoek van Hestia te retourneren op straffe van een boete van € 500 per dag of dagdeel dat Afnemer niet aan dit verzoek voldoet, zulks onverminderd alle overige rechten van Hestia.

 

ARTIKEL 14.        AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

14.1   De totale aansprakelijkheid van Hestia wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of een overeenkomst die daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, deze Algemene Voorwaarden, uit hoofde van een onrechtmatige daad of uit enige andere hoofde, is beperkt tot het bedrag dat Hestia onder zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering ontvangt van de verzekeraar met betrekking tot de schade waarvoor hij door Afnemer aansprakelijk is gesteld.

14.2   Indien met betrekking tot de betreffende schade geen verzekeringsuitkering volgt, is de aansprakelijkheid van Hestia beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van voor die betreffende Product/Dienst waar de aansprakelijkheid verband mee houdt, dan wel dat (deel van) de Overeenkomst, bedongen prijs excl. BTW. Afnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van alle (andere) rechten en vorderingen die hij op Hestia heeft. 

14.3   In geen geval zal Hestia aansprakelijk zijn tegenover Afnemer voor enige bijzondere, gevolg, indirecte, strafrechtelijke of incidentele schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verhoging van operationele kosten, schade als gevolg van afnemers van Afnemer, verlies van klanten, verminderde goodwill, etc., hoe dan ook veroorzaakt, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, en ongeacht of hij al dan niet vooraf was ingelicht van de mogelijkheid van dergelijke schade, die op enigerlei wijze uit de Overeenkomst of anderszins voortvloeit.

14.4   De beperkingen van aansprakelijkheid zoals opgenomen in de artikelen 14.1, 14.2 en 14.3 zijn van overeenkomstige toepassing op eventuele vrijwaringsverplichtingen van Hestia die partijen zijn overeengekomen. Vrijwaringsverplichtingen voor Hestia gelden enkel indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

14.5   De in de artikelen 14.1, 14.2 en 14.3 bedoelde beperkingen en uitsluitingen blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Hestia.

14.6   Tenzij nakoming door Hestia blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Hestia wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Afnemer Hestia onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Hestia ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Hestia in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

14.7   Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan ervan schriftelijk bij Hestia meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Hestia vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

14.8   Hestia is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de verstrekking van valse, misleidende of onvolledige informatie of documentatie door Afnemer of derden, het niet naleven van wet- of regelgeving op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens die onder de verantwoordelijkheid van Afnemer valt, dan wel het achterhouden van informatie of documentatie of het geven van een verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot informatie of documentatie door anderen dan Hestia.

14.9   Afnemer vrijwaart Hestia tegen alle vorderingen en dreigende claims van derden tegen Hestia, en stelt Hestia schadeloos voor alle schade die Hestia lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, inclusief alle kosten die Hestia maakt (inclusief redelijke juridische kosten) wegens verdediging tegen dergelijke claims en alle verplichtingen van Hestia tegenover derden, indien dergelijke schade, claims, kosten en/of verplichtingen verband houden met of voortvloeien uit (i) de uitvoering van de Overeenkomst, behoudens voor zover bij onherroepelijk vonnis vastgesteld is dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Hestia, of (ii) toepassing of het gebruik van een Deliverable en/of een andere uitkomst van de Diensten door de Afnemer of door een derde aan wie de Afnemer de Deliverable of enige andere uitkomst van de Diensten ter beschikking heeft gesteld, tenzij de betrokken Deliverable en/of uitkomst het gevolg is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Hestia.

14.10 Het bepaalde in dit artikel 14 alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Hestia zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

14.11 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Hestia, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel 14, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Hestia uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden, waaronder maar niet beperkt tot de beperkingen opgenomen in artikel 11 en 12 van deze Algemene Voorwaarden, en/of de Overeenkomst geheel onverlet.

 

ARTIKEL 15.        OVERMACHT

15.1   Hestia is niet aansprakelijk voor enig verzuim of enige vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst of daarmee verbandhoudende overeenkomsten, dan wel de daardoor veroorzaakte schade, indien het verzuim of de vertraging te wijten is aan overmacht zoals gedefinieerd in artikel 15.2 en/of (ii) de wet of jurisprudentie.

15.2   Onder overmacht wordt verstaan de omstandigheden die verhinderen dat Hestia de Overeenkomst, of een overeenkomst die daarmee verbandhoudt of die daaruit voortvloeit, of een deel ervan uitvoert of het voor haar onmogelijk of onredelijk belastend maken om dat te doen, ongeacht of die omstandigheden op het moment van sluiting van de Overeenkomst voorzienbaar waren of niet. Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: brand, overstroming, extreme weersomstandigheden, stakingen, werkbezetting, oorlog (al dan niet verklaard), overmacht van leveranciers en/of (andere) hulppersonen van Hestia, het niet naar behoren of niet tijdig nakomen van verplichtingen door leveranciers en/of (andere) hulppersonen van Hestia, terrorisme, elektriciteitsstoring, systeemproblemen, Covid-19, epidemie en pandemie, embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, overheidsmaatregelen en adviezen in de breedste zin, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten,  bedrijfs-, verkeers- en/of transportstoringen, vervoersproblemen en de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.

15.3   In het geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst voor Hestia opgeschort voor de duur van genoemde overmacht. Indien deze periode langer dan 3 maanden duurt, zijn partijen gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

15.4   Indien Hestia voor het ontstaan van de overmachtssituatie c.q. de ontbinding, haar verplichtingen uit de Overeenkomst al gedeeltelijk heeft vervuld, zal zij gerechtigd zijn het al geleverde deel te factureren, en Afnemer zal de factuur betalen als of er sprake is van een gescheiden overeenkomst.

 

ARTIKEL 16.        BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

16.1   Begrippen die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG“) zijn gedefinieerd, hebben in dit artikel dezelfde betekenis als in de AVG.

16.2   Indien Hestia in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt en daarvoor de doeleinden en middelen bepaalt, is Hestia verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

16.3   Wanneer een inbreuk in verband met persoonsgegevens – die worden verwerkt in het kader van de Overeenkomst – heeft plaatsgevonden, stellen de Afnemer en Hestia elkaar daarvan zonder onredelijke vertraging op de hoogte. De Afnemer en Hestia overleggen voor zover mogelijk met elkaar voorafgaand aan het doen van eventuele meldingen hiervan aan een toezichthoudende autoriteit en betrokkenen.

16.4   De Afnemer en Hestia stellen elkaar zonder onredelijke vertraging op de hoogte van een onderzoek van een toezichthoudende autoriteit in verband met persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de Overeenkomst.

 

ARTIKEL 17.        VERTROUWELIJKHEID

17.1   Afnemer is verplicht om alle van of namens Hestia ontvangen informatie en gegevens waarvan Afnemer weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, zowel tijdens als na beëindiging van de Overeenkomst en de Diensten, strikt vertrouwelijk te behandelen en niet openbaar te maken. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door Hestia als zodanig zijn aangeduid.

17.2   De Afnemer partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

17.3   Ter nakoming van haar verplichting ingevolge artikel 16.1 verbindt de Afnemer zich ten opzichte van de andere partij om ten minste dezelfde mate van zorgvuldigheid te betrachten bij de geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de ander, als zij betrachten bij de geheimhouding van hun eigenvertrouwelijke informatie.

17.4   De geheimhoudingsverplichting geldt niet voor informatie en/of gegevens:

a.    die van algemene bekendheid zijn of onderdeel vormen van publiekelijk toegankelijke informatie of bronnen, anders dan door onrechtmatige openbaarmaking door de ontvangende partij;

b.    die zonder verdere geheimhoudingsplicht aan de ontvangende partij ter beschikking is gesteld door een derde, welke derde volgens de ontvangende partij geen geheimhoudingsplicht heeft geschonden jegens de verstrekkende partij;

c.    die op grond van de wet, een wettelijke regeling of een op de wet gebaseerd publiekrechtelijk besluit of een gerechtelijke of arbitrale procedure moet worden geopenbaard; en/of

d.    ten aanzien waarvan schriftelijk ontslag uit de geheimhoudingsverplichting is verleend door de verstrekkende partij.

           In alle voorgenoemde gevallen is openbaarmaking beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is.

ARTIKEL 18.    TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

18.1   Deze Algemene Voorwaarden, alle Offertes en alle Overeenkomsten en eventuele overeenkomsten die daarmee verbandhoud of daaruit voortvloeien worden beheerst door Nederlands recht.

18.2   Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Algemene Voorwaarden, een Offerte en/of een Overeenkomst en/of eventuele overeenkomsten die daarmee verbandhoud of daaruit voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in Enschede, Nederland. Niettemin heeft Hestia het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Afnemer.

 

ARTIKEL 19.        DIVERSEN

19.1   Hestia is gerechtigd rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, aan derden over te dragen en Afnemer verleent bij voorbaat toestemming voor een dergelijke overdracht door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden. Behoudens uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Hestia mag Afnemer geen rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, over dragen aan enige derde.

19.2   Hestia is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de Afnemer niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

19.3   Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig of vernietigbaar mocht blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Afnemer en Hestia zijn verplicht alsdan om de betreffende bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling die niet nietig of vernietigbaar is en welke bepaling inhoudelijk zoveel mogelijk overeenstemt met het doel en de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling.

©  Hestia Cardiovascular Service Center. Alle rechten voorbehouden.